Kính mời các nhà Khoa học, các Giảng viên, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và Sinh viên tới tham dự seminar khoa học do Khoa Vật lý & Công nghệ tổ chức.

Nội dung báo cáo:   Phương pháp viết và gửi một bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế.

               Người trình bày:       TS. Nguyễn Huy Bằng

               Thời gian:                  8h ngày 16 tháng 11 năm 2014

                Địa điểm:                 Phòng họp A nhà A0