TT

TÊN PHÒNG THTN

ĐỊA ĐIỂM

DÙNG CHO HỌC PHẦN/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

THỜI LƯỢNG

PHÂN KỲ

GHI CHÚ

5

Thí nghiệm Cơ - Nhiệt

D1.101

1. Thí nghiệm Cơ - Nhiệt

0/(90)/180

5

 

# Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng GV THPT về THTN

 

 

Cơ sở hạ tầng PTN và quy mô lớp học:

- Diện tích: 77.16m2

- Máy chiếu: 1

- Máy điều hòa nhiệt độ: 2

- Quạt trần: 6

- Nguồn điện 3 pha

- Quy mô: 30SV/lớp