TT

TÊN PHÒNG THTN

ĐỊA ĐIỂM

DÙNG CHO HỌC PHẦN/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

THỜI LƯỢNG

PHÂN KỲ

GHI CHÚ

3

Giải tích mạng và mô phỏng hệ thống điện

D1.205

1. Đo lường điện và thiết bị đo

30/(15)/90

4

 

2. Thực hành Mch điện

35/10/90

4

 

3. CAD trong kĩ thuật điện

30/(15)/90

7

 

4. Giải tích mạng và mô phỏng hệ thống điện

30/(15)/90

9

5. CAD trong kỹ thuật điện nâng cao

30/(15)/90

9

6. Labview trong kỹ thuật điện

30/(15)/90

9

Cơ sở hạ tầng PTN và quy mô lớp học:

- Diện tích 62.8m2

- Máy chiếu 1

- Máy điều hòa nhiệt độ: 2

- Quạt trần: 4

- Nguồn điện 3 pha

- Quy mô 20SV/lớp