TT

TÊN PHÒNG THTN

ĐỊA ĐIỂM

DÙNG CHO HỌC PHẦN/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

THỜI LƯỢNG

PHÂN KỲ

GHI CHÚ

2

Cung cấp điện

D1.203

1. Thực hành cung cấp điện

0/(60)/120

6

 

2. Thực hành điện

0/(45)/90

6

Cơ sở hạ tầng PTN và quy mô lớp học:

- Diện tích 43.2m2

- Máy chiếu: 1

- Máy điều hòa nhiệt độ: 2

- Quạt trần: 4

- Nguồn điện 3 pha

- Quy mô: 20SV/lớp