Bộ môn Vật lý

Bùi Đình Thuận
Chu Văn Lanh
Hoàng Văn Thụy
Nguyễn Thành Công
Đoàn Thế Ngô Vinh
Lê Văn Đoài
Đỗ Thanh Thùy
Lưu Văn Phúc