Bộ môn Điều khiển tự động

Nguyễn Huy Bằng
Lê Văn Chương
Nguyễn Hoa Lư
Tạ Hùng Cường
Hoàng Võ Tùng Lâm
Hồ Sĩ Phương
Phan Văn Dư
Mai Thế Anh