TT

TÊN PHÒNG THTN

ĐỊA ĐIỂM

DÙNG CHO HỌC PHẦN/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

THỜI LƯỢNG

PHÂN KỲ

GHI CHÚ

1

Máy điện

D1.204

1. Thực hành Máy điện

(Cho cả các ngành thuộc khoa ĐTVT)

45/(15)/120

5

 

2. Thực hành truyền động điện

(Cho cả các ngành thuộc khoa ĐTVT)

0/(45)/90

8

 

Cơ sở hạ tầng PTN và quy mô lớp học:

- Diện tích 43.2m2

- Máy chiếu: 1

- Máy điều hòa nhiệt độ: 2

- Quạt trần: 4

- Nguồn điện 3 pha

- Quy mô: 20SV/lớp