Lúc đầu (năm 1960), ISI chỉ bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index) gồm khoảng 4000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, có chất lượng cao nhất trên thế giới. Về sau SCIE (Science Citation Index Expanded) gồm khoảng 7000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, bao hàm cả SCI, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts & Humanities Citation Index), ISI = SCIE + SSCI + A&HCI, gồm khoảng 10000 tạp chí khoa học có chất lượng cao, trong tổng số hàng trăm nghìn tạp chí trên thế giới

Để tra cứu danh mục tạp chí SCI và SCIE có thể vào trang web sau:

Danh mục các tạp chí SCI: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=K

Danh mục các tạp chí SCIE: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=D