Đảng bộ bộ phận

Nguyễn Huy Bằng
Chu Văn Lanh
Nguyễn Quỳnh Hoa
Nguyễn Thị Nhị
Bùi Đình Thuận