Bộ môn Điện tử viễn thông

Trịnh Ngọc Hoàng
Nguyễn Quỳnh Hoa
Nguyễn Phúc Ngọc
Đặng Thái Sơn
Nguyễn Thị Minh
Lê Đình Công
Cao Thành Nghĩa
Nguyễn Kim Thu
Phan Duy Tùng
Lê Trần Nam
Dương Đình Tú
Lương Ngọc Minh
Nguyễn Trọng Khánh
Lê Thị Kiều Nga