Bộ môn Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Nguyễn Tiến Dũng
Vũ Ngọc Sáu
Đỗ Mai Trang
Phạm Hoàng Nam
Phạm Mạnh Toàn
Trần Đình Dũng
Đinh Văn Nam