TT

TÊN PHÒNG THTN

ĐỊA ĐIỂM

DÙNG CHO HỌC PHẦN/ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

THỜI LƯỢNG

PHÂN KỲ

GHI CHÚ

7

PTN Vật lí tiên tiến

D1.103

1. Các linh kiện và thiết bị quang học

0/(45)/90

2

Thạc sĩ

2. Phổ học laser

30/(15)/90

2

Thạc sĩ

3. Vật lí laser

30/(15)/90

2

Thạc sĩ

4. Quang phổ học hiện đại

0/(45)/90

 

NCS

# Nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực quang học, quang phổ cho CB, NCS và HVCH
# Sinh hoạt bộ môn, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức xemina học thuật

 

 

 

Cơ sở hạ tầng PTN và quy mô lớp học:

- Diện tích: 73.39m2

- Máy điều hòa nhiệt độ: 2

- Quạt trần: 6

- Nguồn điện 3 pha

- Quy mô: 20SV/lớp

Phòng xử lý số liệu và trao đổi chuyên môn, học thuật:

- Diện tích 15m2

- Máy chiếu: 1

- Máy điều hòa nhiệt độ: 1