Ngày 28/10/2016 (Thứ Sáu)

7h30 -11h00

Tiếp đón các cựu giảng viên và cựu sinh viên

Văn phòng khoa Vật Lý và Công Nghệ

14h00-17h00

Tiếp đón các cựu giảng viên và cựu sinh viên

Văn phòng khoa Vật Lý và Công Nghệ

Ngày 29/10/2016 (Thứ bảy)

7h30 – 8h00

Đón tiếp các đại biểu

Hội trường A

8h00 – 8h30

Đón tiếp các đại biểu và văn nghệ chào mừng Hội thảo

Hội trường A

8h30 – 8h45

Báo cáo đề dẫn của Ban chủ nhiệm Khoa

Hội trường A

8h45 – 9h00

Phát biểu của đại diện lãnh đạo Trường

Hội trường A

9h00 – 9h15

Phát biểu của đại diện cựu giáo chức

Hội trường A

9h15 – 9h30

Phát biểu của đại diện cựu sinh viên

Hội trường A

9h30 – 9h 45

Phát biểu của đại diện sinh viên

Hội trường A

9h45 -11h00

Thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Vật lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hội trường A

11h00 -11h05

Bế mạc hội thảo

Hội trường A

11h30

Tiệc chào mừng Hội thảo

KS Phượng Hoàng

14h00-19h00

Giao lưu, gặp gỡ giữa các cựu sinh viên và cựu giảng viên

 

 

                                                                                            Nghệ An, ngày 16 tháng 9 năm 2016

       BAN TỔ CHỨC