Quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Vinh

(Ban hành theo Quyết định số:  868/ QĐ-ĐHV  ngày  02 /4/2013 của Hiệu trưởng  Trường Đại học Vinh)

Quy_dinh_dao_tao_dai_hoc_he_chinh_quy_theo_he_thong_tin_chi_tai_truong_Dai_hoc_Vinh.doc