Thông báo về việc đăng ký học của học kỳ I năm học 2015-2016 

Nhà trường đã có kế hoạch số 2624/ĐHV-ĐT. Để việc đăng ký học của sinh viên diễn ra thuận lợi Nhà trường yêu cầu sinh viên:

1. Theo dõi kế hoạch và đăng ký học đúng kế hoạch Nhà trường đã thông báo, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký học của sinh viên:

Khóa 52 trở về trước đăng ký học từ 10h ngày 17/8 đến ngày 18/8/2015.

Khóa 53 đăng ký học từ 10h ngày 19/8 đến ngày 21/8/2015.

Khóa 54 đăng ký học từ 10h ngày 22/8 đến ngày 24/8/2015.

Khóa 55 đăng ký học từ 10h ngày 25/8 đến ngày 27/8/2015.

Khóa 56 đăng ký học từ 10h ngày 21/9 đến ngày 25/9/2015 (CVHT đăng ký)

Thời gian đăng ký chéo giữa các khóa từ ngày 28/8 đến ngày 30/8/2015.

- Nạp học phí đầy đủ để có thể đăng ký học đủ số tín chỉ và đúng tiến độ học tập.

- Sinh viên học các học phần chuyển đổi làm đơn học chuyển đổi nộp cho phòng xử lý học vụ để được đăng ký vào hệ thống (Nhà trường giải quyết cho sinh viên học chuyển đổi trong thời gian xử lý học vụ, sau thời gian trên mọi đề xuất không được giải quyết).

- Thường xuyên (ít nhất 1 tuần một lần) theo dõi các thông báo, thời khóa biểu cá nhân để biết: Các lớp học phần bị hủy hoặc mở thêm, các học phần bị hủy do đăng ký học sai quy định.

-  Sinh viên khóa 55 học chương trình GDQP-AN đúng theo kế hoạch của Nhà trường và được CVHT đăng ký tập trung: Sinh viên phải theo dõi để tham gia học tập đúng thời gian quy định (lưu ý thời gian nhập học các đợt GDQP-AN của học kỳ I).

        2. Khi đăng ký học sinh viên lưu ý:

- Không được đăng ký học các học phần có lịch học trong khoảng thời gian học: Giáo dục Quốc phòng – An ninh, thực tập, thực tế, kiến tập.

- Sinh viên khóa 53 trở về trước không được đăng ký học Ngoại ngữ với khóa 54 trở về sau....

- Sinh viên khi đăng ký vào các lớp học phần chưa đủ sĩ số tối thiểu phải thường xuyên theo dõi số lượng sinh viên vì lớp học phần đó có thể bị hủy nếu không đủ số lượng theo quy định.

- Sinh viên phải kiểm tra các học phần có: Phần lý thuyết và phần thảo luận (thực hành) thì phải đăng ký đủ cả 2 phần nếu chưa đủ 2 phần đó thì phải hủy ra đăng ký lại.

- Kể từ học kỳ I năm học 2015 – 2016:  Sinh viên phải chủ động lên kế hoạch đăng ký và hủy đăng ký học, CVHT chỉ nhận đơn xử lý học vụ các trường hợp có lý do chính đáng, các lớp mở bổ sung trong thời gian quy định sau thời gian xử lý học vụ hệ thống đăng ký học sẽ tự đóng.

        3. Thời gian xử lý học vụ:

- Đăng ký muộn từ ngày 31/8 đến ngày 13/9/2015

- Hủy lịch học từ ngày 31/8 đến ngày 20/9/2015.