DANH MỤC CÁC MÔN HỌC CHUNG NGÀNH VẬT LÝ

TT

Tên môn học

Số TC

Người giảng dạy

Các môn học bắt buộc (12 TC)

 

1

 

Toán cho Vật lý

Mathematics for Physics

 

 

3

GS.TSKH. Cao Long Vân

PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

TS. Nguyễn Huy Bằng

TS. Nguyễn Tiến Dũng

TS. Đinh Phan Khôi

 

 

2

 

Cơ sở của Vật lý học hiện đại

Fundamentals of Modern Physics

 

3

PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

PGS.TS. Nguyễn Văn Phú

TS. Nguyễn Huy Bằng

TS. Chu Văn Lanh

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

 

 

3

 

 

Vật lý lượng tử

Quantum Physics

 

 

3

PGS.TS. Vũ Ngọc Sáu

TS. Đinh Phan Khôi

TS. Bùi Đình Thuận

TS. Nguyễn Tiến Dũng

TS. Võ Thành Lâm

 

4

 

Cơ sở của Vật lý nguyên tử và phân tử

Fundamentals of Atomic and Molecular Physics

 

3

PGS.TS. Lưu Tiến Hưng

TS. Nguyễn Huy Bằng

TS. Mai Văn Lưu

TS.Trịnh Ngọc Hoàng

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Các môn học tự chọn (chọn 4 môn, 12 TC)

1

Phương pháp luận nghiên cứu Vật lý

Methodology of Physics Research

 

3

PGS.TS.Phạm Thị Phú

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng

TS. Nguyễn Thị Nhị

TS. Bùi Đình Thuận

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

2

Những vấn đề hiện đại trong dạy học Vật lý

Modern Problems  in Physics Teaching

 

3

PGS.TS. Nguyễn Đình Thước

PGS.TS.Phạm Thị Phú

PGS. TS. Nguyễn Quang Lạc

PGS.TS. Mai Văn Trinh

TS. Nguyễn Thị Nhị

 

 

 

 

3

Ứng dụng tin học trong nghiên cứu Vật lý

Application of Informatics in Physics Research

 

3

PGS.TS. Mai Văn Trinh

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng

PGS.TS. Nguyễn Văn Phú

TS. Mai Văn Lưu

TS. Bùi Đình Thuận

4

Phương pháp số và phân tích số liệu

Numerical Methods and Data Analysis

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Phú

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng

TS. Mai Văn Lưu

TS. Bùi Đình Thuận

 

5

Quang học hiện đại

Modern Optics

3

TS. Chu Văn Lanh

PGS.TS. Nguyễn Văn Phú

TS. Mai Văn Lưu

TS. Bùi Đình Thuận

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

6

Vật lý thống kê

Statistical Physics

3

PGS.TS. Vũ Ngọc Sáu

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng

TS. Đinh Phan Khôi

TS. Nguyễn Tiến Dũng

 

7

Điện động lực học

Electrodynamics

3

PGS.TS. Nguyễn Huy Công

PGS.TS. Nguyễn Văn Phú

TS. Chu Văn Lanh

TS. Nguyễn Tiến Dũng

8

Vật lý chất rắn và bán dẫn

Solid-State and Semiconductor Physics

3

PGS.TS. Lưu Tiến Hưng

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng

TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

TS. Lê Thế Vinh

9

Điện tử học lượng tử

Quantum Electronics

3

PGS.TS. Nguyễn Huy Công

PGS.TS. Vũ Ngọc Sáu

TS. Nguyễn Văn Phú

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

10

Các thí nghiệm về Vật lý hiện đại ở trường phổ thông

Experiments in Modern Physics

3

PGS.TS. Nguyễn Hồng Quảng

PGS.TS. Nguyễn Văn Phú

TS. Mai Văn Lưu

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

TS. Nguyễn Thị Nhị

  

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH

 

TT

Tên Môn học

Số tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Các môn bắt buộc (9 TC)

1

Tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học vật lý

Organization of the cognitive activities in teaching and learning Physics

3

PGS. TS. Phạm Thị Phú

PGS. TS. Mai Văn Trinh

PGS.TS Hà Văn Hùng

PGS.TS Nguyễn Đình Thước

2

Chiến lược dạy học Vật lý ở trường phổ thông

Strategy of  Teaching  Physics  in schools

3

PGS.TS. Nguyễn Đình Thước PGS. TS. Phạm Thị Phú

PGS. TS. Hà Văn Hùng

TS. Nguyễn Thị Nhị

3

Thí nghiệm trong dạy học Vật lý

Experiments in Teaching Physics

3

PGS. TS. Hà Văn Hùng

PGS. TS. Phạm Thị Phú

TS. Nguyễn Thị Nhị

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng

 

Nhóm môn học tự chọn (chọn 2 trong 5 chuyên đề, 6 TC)

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

 

1

Máy vi tính trong dạy học Vật lý

Computers  in  teaching and learning Physics

3

PGS. TS. Mai Văn Trinh

TS. Nguyễn Thị Nhị

PGS.TS Phạm Xuân Quế

PGS. TS. Trần Huy Hoàng

 

2

Bài tập trong dạy học Vật lý

Exercises  in Teaching Physics

3

PGS. TS. Nguyễn Đình Thước

PGS.TS. Phạm Thị P

TS. Nguyễn Thị Nhị

 TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

 

3

Các phương pháp  hiện đại  dạy học   vật lý

Modern didactic methods  in  Teaching Physics

3

PGS.TS Phạm Thị Phú

PGS.TS Nguyễn Quang Lạc

PGS.TS Nguyễn Đình Thước

PGS.TS Đỗ Hương Trà

 

4

Đo lường và đánh giá trong dạy học Vật lý

Measurement and evaluation in   Physics Teaching

3

PGS. TS. Nguyễn Quang Lạc

TS. Nguyễn Thị Nhị

PGS.TS Phạm Thị Phú

PGS.TS Mai Văn Trinh

TS. Lê Thị Thu Hiền

5

Dạy học sáng tạo trong môn Vật lý ở trường phổ thông

Promoting pupils’ creativity in Teaching Physics

3

PGS. TS. Hà Văn Hùng

PGS.TS. Nguyễn Đình Thước

PGS. TS. Mai Văn Trinh

PGS.TS Phạm Thị Phú

TS. Vũ Thị Minh