Đối với sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp
Từ 6/4 đến 6/5: Hoàn thiện luận văn
Từ 7/5 đến 10/5: Nộp luận văn
16/5 Bảo vệ luận văn
Đối với sinh viên thi tốt nghiệp
29/5 và 30/5 thi môn cơ sở và môn chuyên ngành