University of Reading trao tặng 7 học bổng tiến sĩ, chỉ dành cho các ứng viến quốc tế ( không thuộc EU). Ứng viên phải đáp ứng được yêu cầu ngôn ngữ được đưa ra vởi Khoa/Ngành bạn đăng ký. Thời hạn học bổng kéo dài đến 3 năm. Hạn chót nộp đơn là 29-1-2016 cho khoá học bắt đầu vào tháng 10-2016.

University of Reading trao tặng 7 học bổng tiến sĩ, chỉ dành cho các ứng viến quốc tế ( không thuộc EU). Ứng viên phải đáp ứng được yêu cầu ngôn ngữ được đưa ra vởi Khoa/Ngành bạn đăng ký. Thời hạn học bổng kéo dài đến 3 năm. Hạn chót nộp đơn là 29-1-2016 cho khoá học bắt đầu vào tháng 10-2016.

Học bổng trao tặng cho các ứng viên có thành tích cao trong nghiên cứu thuộc các ngành Khoa học , Khoa học đời sống và nghệ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn.

Ngành học : Học bổng toàn phần trao cho các nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa khoa học, khoa học đời sống và nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn . Có 6 học bổng học phí chỉ trao cho những ứng viên đề xuất nghiên cứu nằm trong một trong các chủ đề  sau: môi trường, thực phẩm, sức khỏe, sự thịnh vượng và khả năng phục hồi, di sản và sáng tạo.

Bậc học: Học bổng dành cho chương trình tiến sĩ và nghiên cứu tại University of Reading.

Đơn vị cấp học bổng: University of Reading.

Quốc gia: UK

Đối tượng : Sinh viên quốc tế ( không thuộc EU).

Số lượng: 7 học bổng tiến sĩ.

Thời hạn học bổng: Thời hạn học bổng kéo dài đến 3 năm .

Giá trị học bổng:

Một học bổng toàn phần sẽ bao gồm:

- Một khoản trợ cấp sinh hoạt phí (lương) để phù hợp với Mức của hội đồng nghiên cứu anh năm 2015/16  (£14,057)-học phí ở mức quốc tế.

- Một khoản phụ cấp đào tạo và phát triển hàng năm £1.000.

Sáu học bổng chỉ bao gồm học phí , mỗi học bổng bao gồm:

- Học phí ở mức quốc tế.

- Một khoản phụ cấp đào tạo và phát triển hàng năm £1.000.

Lưu ý: Ứng viên trúng tuyển sẽ được nhận thư trúng tuyển học bổng trước ngày 25 tháng 4 năm 2016.

Yêu cầu: Yêu cầu: Học bổng chỉ dành cho ứng viên quốc tế ( không thuộc EU). Ứng viên phải đáp ứng được yêu cầu ngôn ngữ được đưa ra vởi Khoa/Ngành bạn đăng ký.

Thời hạn nhận hồ sơ: 29-1-2016

Phương thức nạp đơn: - Đầu tiên, bạn sẽ cần phải gửi đơn xin nhập học chương trình tiến sĩ thông qua cổng thông tin nhập học trực tuyến của chúng tôi.
-Trong  mục ‘Scholarships applied for’ xuất hiện trong phần Funding 2016 của đơn đăng ký trực tuyến , bạn phải trích dẫn ‘International Research Studentship Competition’ để đơn đăng ký của bạn được xem xét cho học bổng này.
-Tải lên một bản tóm tắt về đề xuất nghiên cứu của bạn và bất kỳ kỹ năng hoặc kinh nghiệm có liên quan. Đề xuất nghiên cứu của bạn nên chỉ ra trong số các chủ đề nghiên cứu được liệt kê ở trên mà nó đề cập tới, chứng minh sự phù hợp của nghiên cứu với chủ đề này. Nếu bạn chỉ muốn được xem xét cho học bổng toàn phân, việc lựa chọn của một chủ đề là không bắt buộc nhưng bạn sẽ tăng khả năng được nhận tài trợ nếu nghiên cứu của bạn có thể được xem xét cả học bổng toàn phần và học bổng học phí. Đề xuất nghiên cứu nên có độ dài tối đa của 500 từ không bao gồm tài liệu tham khảo. Đề xuất nghiên cứu là một yếu tố quan trọng cho các quyết định tài trợ; bạn có thể tham khảo ý kiến từ người hướng dẫn của trường đại học trong việc viết đề xuất nghiên cứu và/hoặc giám sát đề xuất của bạn.

- Sau khi hoàn tất bước 1-3, để đơn đăng ký của bạn được xem xét trong cuộc thi bạn phải hoàn thành mẫu đơn dưới đây để điền vào đơn đăng ký của bạn ( Đơn đăng ký của bạn có thể không được xem xét nếu bạn không hoàn thành bước này hoặc không cung cấp mã số ID tương ứng của đơn đăng ký )
http://www.reading.ac.uk/graduateschool/prospectivestudents/gs-how-to-apply.aspx