- Thời gian: 14 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2013.

- Địa điểm: Phòng họp nhà A0.

- Nội dung: Xemina Khoa học

+BCV: TS Vân Oanh (ĐH Pari)

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, NCS, Học viên cao học chuyên ngành Qaung học và mọi người quan tâm tới dự.