Chi tiết có thể xem theo đường link sau:

http://laodong.com.vn/vieclam-mobile/so-giao-duc-va-dao-tao-tpho-chi-minh-thong-bao-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nam-hoc-2016-2017-555913.bld