Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Khoa, khoa Vật lý và Công nghệ phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ trong khoa, áp dụng từ ngày 18/07/2016 như sau:

phan cong nv cac cb cua vlcn 2016.doc