Tập Bài giảng Điện động lực học này này được biên soạn  nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập học phần Điện động lực của hệ CNKH Vật lý và học phần Lý thuyết trường cổ điển của hệ CNKHSP Vật lý thuộc chương  trình đào tạo đại học tại trường Đại học Vinh.

Giao_trinh_Dien_dong_luc_hoc_-_Doan_The_Ngo_Vinh_110605212514.pdf