Bộ môn Vật lý đại cương

Trịnh Ngọc Hoàng
Nguyễn Thành Công
Đỗ Thanh Thùy
Lưu Văn Phúc