Bộ môn Điện tử viễn thông

Nguyễn Quỳnh Hoa
Nguyễn Phúc Ngọc
Nguyễn Thị Minh
Lê Đình Công
Phạm Mạnh Toàn
Cao Thành Nghĩa
Nguyễn Kim Thu
Phan Duy Tùng
Lê Trần Nam
Dương Đình Tú
Lương Ngọc Minh
Nguyễn Trọng Khánh
Lê Thị Kiều Nga