Bộ môn Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Nguyễn Tiến Dũng
Vũ Ngọc Sáu
Đỗ Mai Trang
Phạm Hoàng Nam
Trần Đình Dũng
Phạm Mạnh Toàn
Đinh Văn Nam