1. Giới thiệu chung

Khoa vật lý và Công nghệ (tiền thân là Khoa Vật lý) trường Đại học Vinh đã có trên 25 năm kinh nghiệm đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý. Là nơi đào tạo có chất lượng cao và uy tín trong cả nước về Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.  

Với truyền thống “Liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo” của tập thể cán bộ của khoa, hàng năm cán bộ khoa luôn cập nhật những nội dung và phương pháp mới trong quá trình đào tạo góp phần thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của quốc hội về đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau 2015, Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Nghị quyết NQ666/ĐU của Đảng ủy Trường về đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội.

Chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý được biên soạn theo hướng phát triển năng lực người học.

Mục tiêu chính của chương trình là đào tạo người học có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý; áp dụng kiến thức của chuyên ngành vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng định hướng nghiên cứu; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ được thiết kế gồm hai phần, trong đó phần I (gồm 8 học phần chung) học chung với học viên cùng ngành Vật lý (Quang học). Phần II (gồm 5 học phần chuyên ngành), chương trình được thiết kế mềm dẻo để người học có thể đăng ký lựa chọn một số học phần chuyên ngành.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngoài luận án, được thiết kế gồm 2 phần: phần thứ nhất là các học phần tiến sĩ (3 học phần); phần thứ hai là các chuyên đề tiến sĩ (bao gồm một Tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề Tiến sĩ); chương trình được thiết kế mềm dẻo để người học có thể đăng ký lựa chọn các chuyên đề phù hợp với luận án Tiến sĩ của mình.

2. Thời gian đào tạo, văn bằng được cấp, mã ngành và môn xét tuyển

2.1. Thạc sĩ

§  Thời gian đào tạo:       2 năm     

§  Văn bằng được cấp:    Thạc sĩ Khoa học giáo dục

§  Mã ngành:                    60.14.01.11       

§  Môn thi:           Toán cho Vật lý, Vật lý lý thuyết,  Ngoại ngữ

2.2. Tiến sĩ

§  Thời gian đào tạo: 3 năm (với hình thức tập trung); 4 năm (với hình thức không tập trung)   

§  Văn bằng được cấp:    Tiến sĩ Khoa học giáo dục

§  Mã ngành:                    62.14.01.11       

3. Hệ thống các phòng thực hành, thí nghiệm

Cùng với việc phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận của quốc tế, trang thiết bị thí nghiệm cũng đã được Nhà trường đầu tư đồng bộ và tương thích. Hiên nay, ba phòng thí nghiệm đã được thiết kế rộng rãi và đầy đủ các thiết bị phụ trợ (điều hòa, máy chiếu, bảng viết…)

§  Phòng thí nghiệm Cơ - Nhiệt

§  Phòng thí nghiệm Điện - Quang

§  Phòng thực hành dạy học vật lí.

Ngoài ba phòng thí nghiệm nói trên, Nhà trường đã đầu tư Phòng thí nghiệm Vật lý tiến tiến vào loại hiện đại của khu vực Đông Nam Á để phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu của cán bộ, học viên, NCS.

4. Các hướng nghiên cứu chính của chuyên ngành đã và đang triển khai

Học viên học tập Sau đại học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý tại Khoa Vật lý và Công nghệ sẽ được:

- Trực tiếp học tập, giao lưu, trao đổi với các nhà sư phạm Vật lý có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo Sau đại học của chuyên ngành.

- Nội dung các chuyên đề được thiết kế đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ nghiên cứu, giảng dạy Vật lý ở các trường Đại học, Cao đẳng và các trường phổ thông theo hướng hiện đại, hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Giáo trình giảng dạy đầy đủ và cập nhật.

Các hướng nghiên cứu chính đã và đang triển khai ở chuyên ngành lý luận và PPDH bộ môn Vật lý:

    + Nghiên cứu Lý luận và nghiên cứu Ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại trong môn vật lý ở các bậc học (phổ thông và đại học);

    +  Nghiên cứu Lý luận và Ứng dụng về phương tiện dạy học vật lý: Khai thác các phương tiện truyền thống, nghiên cứu hiện đại hóa phương tiện dạy học vật lý, kết hợp phương tiện truyền thống và phương tiện hiện đại theo hướng tiếp cận năng lực người học.

   +  Đổi mới kiểm tra đánh giá trong môn Vật lý ở phổ thông và đại học.

5. Khung chương trình đào tao

Bậc thạc sĩ:  khung ctthsquang hoc.doc

Bậc Tiến sĩ:  khung cttsllandppgd.doc